POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Procedemos a informarlle da nosa Política de Privacidade e do destino ofrecido aos datos persoais que nos facilita, incluíndo aqueles que solicitamos polo feito de navegar na nosa web.

1. IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE

Titular: Concello de Moeche
Domicilio Social: Rúa da feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)
CIF: P1505000H
Email: xeoparquecaboortegal@gmail.com

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral UE 679/2016 de Protección de Datos (en diante, ‘RGPD‘) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante, ‘LOPDGDD‘) mediante a aceptación da presente Política de Privacidade o usuario web (en diante, o ‘Usuario‘) PRESTA O seu CONSENTIMENTO informado, expreso, libre e inequívoco para tratar os datos persoais solicitados a través do sitio web https://proxecto. xeoparquecaboortegal. gal (en diante, o ‘Sitio web‘) xa sexa través de formularios habilitados para o efecto ou ben a través da información solicitada polas cookies. Así mesmo, o Usuario consente que estes datos sexan tratados polo Proxecto de Geoparque do Cabo Ortegal para prestar os seus servizos aplicando as medidas organizativas e de seguridade requiridas polo RGPD.

Todos os datos persoais solicitados ao Usuario no Sitio web son obrigatorios, non sendo posible realilzar as actividades para as que estes se solicitan sen o correspondente tratamento dos mesmos por parte do Proxecto de Geoparque do Cabo Ortegal. Iso con todo, a navegación no Sitio web é libre e gratuíta.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao Proxecto de Geoparque do Cabo Ortegal son certos e exactos, polo que o Proxecto de Geoparque do Cabo Ortegal non se fará responsable de calquera incidencia derivada da inexactitude ou falsidade da información proporcionada polos Usuarios, máis aló da posibilidade que ten o Usuario de exercitar o seu dereito de rectificación.

No caso que o Usuario facilite datos de terceiras persoas, como responsable ou encargado do tratamento, será responsable de cumprir con toda a normativa de protección de datos aplicable. Ademais, o Usuario garante que obtivo todos os consentimentos, autorizacións e/ou aprobacións legalmente necesarias antes de incluír datos persoais de terceiros no Sitio web.

3. PROCEDENCIA, FINALIDADE E BASE XURÍDICA

Os datos persoais do Usuario, ou de terceiros, que sexan cedidos polo Usuario, serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento do Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal. As actividades do tratamento levadas a cabo polo Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal son a seguintes:

ACTIVIDADE: CONTACTO VÍA FORMULARIO O EMAIL
PROCEDENCIA Do propio Usuario  a través do formulario de contacto ou mediante o envío de correos electrónicos á dirección indicada no Sitio web.
BASE XURÍDICA Reglamento Xeneral de Protección de Datos, en particular: ▪  Art. 6.1.a): consentimento dO Usuario para un ou varios fins específicos.
FINS TRATAMENTO Atender e responder as consultas solicitadas polo Usuario.
COLECTIVO Persoas  físicas, incluidas os representantes de persoas xurídicas, usuarios do Sitio Web.
CATEGORÍA DE DATOS Nome e apelidos e correo electrónico, así como o resto de datos que o propio Usuario indique no corpo da mensaje.
DESTINATARIOS Non está prevista a cesión de datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo consentimento inequívoco e informado do Usuario.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL Nno está prevista a transferencia internacional de datos.
PRAZOS  DE CONSERVACIÓN Os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir co fin para o cal foron solicitados. En calquera caso, o prazo máximo de conservación será de 1 ano.

4. DATOS DO USUARIO

O Usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo este responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación, máis aló da posibilidade que ten o Usuario de exercitar o seu dereito de rectificación.

No caso de que os datos achegados pertencesen a un terceiro, o Usuario garante que informou ao devandito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtido a súa autorización para facilitar os seus datos ao responsable para os fins anteriormente sinalados.

O Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal non pode garantir a absoluta invulnerabilidade dos sistemas, por tanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros.

5. POLÍTICA DE COOKIES

De conformidade co disposto polo RGPD e a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, todos os datos de carácter persoal obtidos mediante as cookies durante a utilización do Sitio web serán tratados de conformidade cos disposto no Aviso Legal.

6. EXERCICIO DE DEREITOS

De conformidade co disposto no RGPD, informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad dos datos e limitación do tratamento directamente ante o Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal.

Para facilitar o exercicio dos devanditos dereitos, o Usuario poderá acceder online ao seguinte formulario de exercicio de dereitos, debendo atenderse a solicitude no prazo máximo dun (1) mes desde a recepción do formulario, ou ben poderá enviar unha mensaxe para o efecto, indicando nome, apelidos, email, número de DNI ou pasaporte, á seguinte dirección de correo electrónico: xeoparquecaboortegal@gmail.com

O Usuario tamén poderá exercer os seus dereitos mediante a presentación dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

7. ACEPTACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Usuario RECOÑECE E ACEPTA TER LIDO E COMPRENDEU a presente Política de Privacidade cuxo contido constitúe a totalidade do acordo entre o Usuario e o Proxecto de Geoparque do Cabo Ortegal con respecto ao uso e tratamento da súa información persoal. O Usuario expresamente acepta obrigarse nos termos da presente Política de Privacidade, en toda a súa extensión e alcance, sen exceptuar ningunha das súas disposicións.

.

Unha viaxe ao interior da Terra

© Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol